ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ “СОФИЯНЕТ” ЕООД И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ
(настоящите Общи Условия са в сила от 31.01.2006 и заменят досегашните)
 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) регламентират условията, реда и сроковоте за предоставянето на далекосъобщителни услуги, както и взаимоотношенията между “СОФИЯНЕТ” ЕООД с адрес на управление: София, ул.”Буземска” 2, в качеството на оператор, регистриран по Oбща лицензия No. 217 – 05115 / 19.01.2004 за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр.София и гр.Враца, изградил, поддържащ и използващ кабелна далекосъобщителна мрежа за предаване на данни и предоставяне на други далекосъобщителни услуги чрез нея (МРЕЖАТА), в това число достъп до Интернет в реално време и до локална компютърна мрежа (LAN) и наричан за краткост СОФИЯНЕТ и потребителите на тази кабелна далекосъобщителна мрежа, наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.2. Настоящите ОУ са изготвени на освнование Закона за далекосъобщенията (ЗД) и във връзка и условията на регистрацията по Обща лицензия.
1.3. Настоящите ОУ са неразделна част от договорa за свързване към МРЕЖАТА и са задължителни за СОФИЯНЕТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на МРЕЖАТА.
1.4. Настоящите ОУ са в сила за времето за което се подписва договор и прекратяват действието си с изтичане на договора.
 
2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
В раздел 2 са дефинирани основните понятия, които се използват в настоящите ОУ и в договора за свързване към МРЕЖАТА, както следва:
2.1. КАБЕЛНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (МРЕЖАТА) - набор от електронно оборудване за приемане, предаване и пренос (препредаване); кабелни трасета; носещи, свързващи, разделящи и други елементи, представляващи съвкупност от взаимно свързани възли, линии и съоръжения и явяващи се среда за пренос на данни, в това число достъп до Интернет в реално време и до локална мрежа (LAN), чрез директна свързаност на абонатите и за предоставяне на други услуги.
2.2. ПОТРЕБИТЕЛ – ПОТРЕБИТЕЛ на МРЕЖАТА e всяко физическо или юридическо лице, което ползва или е заявило желание за ползване на далекосъобщителни услуги предлагани от СОФИЯНЕТ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се идентифицира:
а) за физическите лица – с име, телефон и адрес за кореспонденция, адрес за включване към МРЕЖАТА;
б) за юридическите лица и едноличните търговци – с наименование (фирма), данни за съдебната регистрация, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер, адрес за кореспонденция и адрес за включване към МРЕЖАТА.
2.3. АБОНАТЕН КОНТАКТ – накрайник RJ 45, монтиран върху UTP или FTP кабел и намиращ се на територията на помещенията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който се свързва директно с мрежовата карта на компютърната конфигурация на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.4. IP адресно пространство – предоставен на ПОТРЕБИТЕЛЯ и администриран от СОФИЯНЕТ индивидуален интернет алокационен адрес (IP адрес), чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯ се индивидуализира в Интернет адресното пространство.
2.5. DNS – (Domain Name System) система, чрез която се осъществява взаимовръзката между имената на интернет домейните и техните IP адреси.
2.6. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ – уникална комбинация от символи (букви, цифри и разрешени специални знаци), чрез която се идентифицира по уникален (единствен начин) ПОТРЕБИТЕЛЯ. Потребителското име се запазва за съответния абонат, като то може да бъде избрано и присвоено на него при условие, че не е присвоено на друг ПОТРЕБИТЕЛ.
2.7. ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП - тайна комбинация от символи (букви, цифри и разрешени специални знаци), която се избира и въвежда от ПОТРЕБИТЕЛЯ и му разрешава достъп за ползване на услугите в МРЕЖАТА.
2.8. ТРАФИК - общото количество данни приети и предадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез присвоеното му потребителско име и парола в МРЕЖАТА за период от един календарен месец.
 
3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СОФИЯНЕТ
3.1. СОФИЯНЕТ е оператор, който има право съобразно регистрацията му по Обща лицензия No.217 и предоставя чрез МРЕЖАТА на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в условия на равнопоставеност, следните услуги:
- ограничени и неограничени видове достъп до Интернет спрямо количество трафик, в реално време и достъп до локална мрежа (LAN), чрез директна свързаност тип UTP или FTP кабел;
- IP адресно пространство, DNS и всички други услуги и информация, необходими за конфигурацията и интеграцията на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ в Интернет;
- пренос на данни на основата на IP протоколи в рамките на МРЕЖАТА и/или извън нея.
3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а СОФИЯНЕТ приема срещу цена за свързване да извърши доставка на материали и елементи и да изгради за своя сметка абонатен контакт до посочено място в помещенията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да извърши свързване и пускане в действие на заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги срещу заплащане на месечната абонаментна цена.
3.3. СОФИЯНЕТ обявява всички цени на предлаганите услуги, ОУ за ползването им, адрес и телефон за връзка в своите офиси и на своята Интернет страница: http://www.sofianet.net.
3.4. Задължително условие за ползване на услугите е сключването на договор между СОФИЯНЕТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.5. СОФИЯНЕТ запазва правото си да променя цените и параметрите на услугите, които предлага, като промените се оповестяват на официалната Интернет страница.
 
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СОФИЯНЕТ
4.1. СОФИЯНЕТ се задължава да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до услугите (свързване към МРЕЖАТА), описани в настоящите ОУ в рамките на следните срокове:
- при наличие на техническа възможност – до 5 работни дни след подаване на заявка от ПОТРЕБИТЕЛЯ за включване към МРЕЖАТА. Заявката може да бъде направена във всеки един офис/каса на СОФИЯНЕТ.
- при отсъствие на техническа възможност – условията за включване се договарят според конкретната ситуация.
Достъпът до услугите се осигурява след заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на цената за свързване и месечната абонаментна цена.
Първата месечната абонаментна цена за ползване на услугите осигурява достъп до тях за период от 1 месец, считано от календарната дата на включване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в МРЕЖАТА. Всяка следваща месечна абонаментна цена осигурява достъп до услугите за следващ период от 1 месец независимо от календарната дата.
Достъпът до услугите за всеки следващ месец се осигурява след заплащане на нови месечна абонаментна цена. Началото на използване на услугите се удостоверява с Приложение № 1 към договора за свързване към мрежата, подписано от представител на СОФИЯНЕТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.2. СОФИЯНЕТ се задължава да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възникнали проблеми, които могат да забавят и затруднят използването на услугите.
4.3. СОФИЯНЕТ се задължава да предоставя при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ статистически данни за използвания капацитет и за възникнали и отстранени проблеми в процеса на работа само за отчетния месец.
4.4. СОФИЯНЕТ се задължава да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с действащите нормативни документи и приетите стандарти, както и
да поддържа системата за достъп до МРЕЖАТА, в това число до LAN ресурсите и до Интернет през цялото договорено време, като взима всички необходими мерки за незабавното отстраняване на възникнали проблеми.
4.5.1. СОФИЯНЕТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да ползва частично или напълно услугите - предмет на настоящия договор, поради настъпили “промени” в структурата на Интернет пространството.
Под “промени” в най-общите случаи се имат предвид: закриване, премахване, обновяване, променяне или добавяне на нови страници и/или сървъри в Интернет, начините и условията на достъп до тях, както и промяна в работоспособността на програмно-техническите и телекомуникационните връзки в и/или извън страната на други оператори на Интернет, от които зависи тяхното използване.
4.5.2. СОФИЯНЕТ не носи отговорност при възникване на извънредни обстоятелства не по вина на СОФИЯНЕТ, в резултат на които МРЕЖАТА е претърпяла повреди и ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да ползва частично или напълно услугите - предмет на настоящите ОУ. Под извънредни обстоятелства се имат предвид: спиране на електро захранване, кражба, щети причинени от умишлена или неумишлена човешка намеса, влошени метереологични условия, форсмажорни обстоятелства.
4.6. СОФИЯНЕТ се задължава да започне работа по отстраняване на повредите незабавно след отпадане на причините, предизвикали повредите и да приведе МРЕЖАТА в състояние на нормална работа в 48 часов срок.
Повреди по вина на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се отстраняват за тяхна сметка.
4.7. СОФИЯНЕТ може да поиска извънреден достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и всички части на МРЕЖАТА с цел отстраняване на повреди, извършване на профилактични прегледи във времето от 08.00 до 20.00 часа. Искането се отправя предварително писмено, по телефона или на място след легитимация.
4.8. СОФИЯНЕТ има право да получи достъп, след предварително извършено уведомяване по съответния ред и в предвидения срок съгласно ОУ, до всички части на МРЕЖАТА, вкл. абонатните контакти за извършване на прегледи, ремонт и поддръжка.
4.9. При посещения в помещенията на ПОТРЕБИТЕЛЯ служителите на СОФИЯНЕТ са длъжни да се легитимират със служебна карта.
4.10. СОФИЯНЕТ има право да получи дължимите плащания по цените за свързване към МРЕЖАТА, месечните абонаментни цени и определените цени за други услуги.
4.11. СОФИЯНЕТ има право да предупреди ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, когато е констатирала нарушение на договорните отношения като го покани да преустанови нарушението и му даде подходящ срок за възстановяване на загубите и нанесените щети.
4.12. СОФИЯНЕТ се задължава да оповестява на своята Интернет страница предварително определени дати, начален и краен час за извършване на планирани профилактика, ремонти или преструктуриране на МРЕЖАТА, в резултат на което, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ няма да могат да ползват частично или напълно услугите.
4.13. СОФИЯНЕТ се задължава да приема уведомления за настъпили повреди в МРЕЖАТА на оповестените на официалната страница телефони, както и на официално оповестен е-mail.
4.14. СОФИЯНЕТ се задължава да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез своята официална Интернет страница, за ограничения и изисквания, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии.
 
5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА АБОНАТА

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща в срок всички дължими цени в касите и/или офисите на СОФИЯНЕТ или на упълномощен предтсвител, като адресите им са оповестени на официалната Интернет страница на СОФИЯНЕТ. Цената за свързване и първоначалната месечна абонаментна цена се заплащат изцяло при подписването на договор за включване. При констатиране на различия между договорените и реално ползваните услуги, плащане се дължи за реално ползваните услуги.
5.2. След изразходването на посочения в договора трафик или след изтичането на месеца, за който е платена месечната абонаментна цена, се преустановява достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Интернет. За да се поднови този достъп е необходимо да се заплати нова месечна абонаментна цена. През този период (до изтичането на 7 дни от преустановяване на Интернет достъпа) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до ресурса на LAN мрежата.
5.3. В случай, че в срок от 7 дни след преустановяване на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Интернет, не бъде заплатена нова месечна абонаментна цена, се преустановява и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ресурса и на LAN мрежата, като ПОТРЕБИТЕЛЯ се изключва физически от МРЕЖАТА.
5.4. При повторно включване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към МРЕЖАТА се заплаща нова цена за свързване. При заплащането на нова месечна абонаментна цена ПОТРЕБИТЕЛЯ получава отново достъп до Интернет и ресурса на LAN мрежата, като от тази дата започва да тече нов отчетен месец.
5.5. В случай че при изтичането на календарния месец, за който е платена месечна абонаментна цена, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е изразходвал предплатения и заявен от него трафик, то неизразходваният до този момент трафик не се запазва за следващия период на ползване на услугите на МРЕЖАТА.
5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя достъпа си до Интернет на трети лица, както и да извършва сам промени в мрежата. Под “трети лица” се имат предвид лица, които не са страни по договора сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и СОФИЯНЕТ.
5.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не включва в МРЕЖАТА устройства, нестандартни и/или с повредени компоненти, които биха могли да предизвикат елетрически и магнитни смущения и биха нарушили нормалния процес на работа на МРЕЖАТА.
5.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведомява СОФИЯНЕТ за констатирани аварии и повреди и да предоставя друга известна нему информация, имаща отношение към работата на МРЕЖАТА.
5.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави на СОФИЯНЕТ достъп помещенията си за изграждане, поддръжка и отстраняване на аварии, за извършване на профилактики или други действия по МРЕЖАТА в предварително съгласувано време.
5.10. С подписването на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си СОФИЯНЕТ да ползва общи части на сградата, в която са разположени помещенията, включително слаботокова и коаксиална инфраструктура, с цел полагане на кабели и абонатни отклонения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ урежда спорни въпроси със съсобствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка.
5.11. При използване на МРЕЖАТА и/или услугите и предлаганите възможности, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да не нарушава със свои умишлени действия работата на МРЕЖАТА и да не вреди на други абонати, мрежи и потребители и да не извършва други действия, които биха нарушили нечии права или условия за работа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за подобни действия.
5.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми СОФИЯНЕТ в 10 дневен срок при желание от негова страна да бъде изключен физически от мрежата.
5.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде свързан към МРЕЖАТА при условията и сроковете на договора.
5.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, но не е задължен да предплаща месечната абонаментна цена за период не по-дълъг от шест месеца. Инициативата за предплащане на няколко месечни абонаментни цени може да бъде само на ПОТРЕБИТЕЛЯ. СОФИЯНЕТ не може да изисква предплащане на няколко абонаментни цени.
5.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изисква цялостно и качествено изпълнение на договора и настоящите ОУ от СОФИЯНЕТ.
5.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за съдържанието на информацията, разпространявана от него чрез Интернет и ресурса на LAN мрежата, съгласно българското и международното законодателство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава работата на други ПОТРЕБИТЕЛИ и системи в Интернет, както и да не използва предоставения му от СОФИЯНЕТ достъп до Интернет и LAN мрежата за незаконни цели.
5.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получава от СОФИЯНЕТ при поискване, статистически данни за използвания от него капацитет и информация за възникнали и отстранени проблеми в процеса на работа само за текущия отчетен месец, както и допълнителна информация за предоставяните услуги.
 
6. НЕУСТОЙКИ
6.1. При липса на връзка до Интернет не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не поради настъпване на извънредни обстоятелства съгласно т.4.5.2. за време над 24 часа, за което се изготвя констативен протокол, то СОФИЯНЕТ дължи неустойка в рамер на 1/30 част от заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ месечна абонаментна цена за всеки дeн от отчетния месец, през който не е имало връзка.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение на СОФИЯНЕТ, ако в резултат на негови действия са повредени технически устройства на СОФИЯНЕТ, довели до спиране на правилното функциониране на мрежата. Дължимото обезщетение е в размер на стойността на повредените технически средства.
6.3. СОФИЯНЕТ не дължи неустойки и обезщетения за спиране предоставянето на услугите, дължащи се на причини, които не са по вина на СОФИЯНЕТ.
 
7. РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ
7.1. ЦЕНА ЗА СВЪРЗВАНЕ (инсталационна цена) – това е цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща, за да се изгради един абонатен контакт с цел свързване и осигуряване достъп до услугите на мрежата. Обявената от СОФИЯНЕТ цена за свързване (инсталация) се отнася за изграждане на един абонатен контакт.
7.2. МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ЦЕНА – това е цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща за ползване на фиксираните в договора вид и обем на услугите, за период от един календарен месец. Размерът на цената зависи от количеството данни (трафик) приети и предадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или от скоростта на предаването им чрез неговото потребителско име и парола за период от един календарен месец. Размерът на цената не се намалява, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответния календарен месец е израсходил по-малко трафик от заявения от него. Месечната абонаментна цена, платима от ПОТРЕБИТЕЛЯ, важи само за посочения в договора трафик в рамките на един календарен месец.
7.3. Цените за предоставяните от СОФИЯНЕТ на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги се заплащат в брой в касите или офисите на СОФИЯНЕТ. При тяхното заплащане СОФИЯНЕТ издава номерирана квитанция или фактура, изготвена на компютър или на ръка, съпроводена от касова бележка от устройство с фискална памет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото си да поиска издаването на фактура, което се заявява при подписването на договора, като се представят необходими реквизити, с оглед издаването на редовна фактура.
7.4. СОФИЯНЕТ, чрез свои упълномощени служители може да предлага на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ инкасиране на дължимите суми чрез посещение на място. При плащане по този начин се издава квитанция, която служебно се допълва с касов бон от устройство с фискална памет още в деня на инкасиране на дължимите суми. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да получи касовия бон в касата на СОФИЯНЕТ или при следващо посещение на инкасиращия.
Цената на услугата “Инкасиране на дължими цени” се обявява от СОФИЯНЕТ заедно с другите цени.
7.5. СОФИЯНЕТ се задължава да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за последните 6 (шест) месеца считано от текущата дата и да предоставя при писмено искане, разпечатка от тези
разплащания.
7.6. СОФИЯНЕТ уведомява Комисия за Регулиране на Съобщенията и крайните потребители за цените, на които ще предоставя далекосъобщителните услуги, в 7-дневен срок преди датата на влизането им в сила.
 
8. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОФИЯНЕТ И АБОНАТИ
8.1. СОФИЯНЕТ има право да прекрати договора едностранно и да преустанови предоставянето на достъп до услугите на МРЕЖАТА, в случай на нарушения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на предвидените в договора и в ОУ, както и при неизпълнение на поетите от ПОТРЕБИТЕЛЯ задължения.
8.2. Подписаният между ПОТРЕБИТЕЛЯ и СОФИЯНЕТ договор има действие само за периода, за който са платени съответните месечни абонаментни цени. Договорът се продължава автоматично, при заплащане на нова месечна абонаментна цена, освен ако някоя от страните не изрази писмено несъгласието си, най-късно до 10 дни преди изтичането на действието на договора.
8.3. Сключеният между ПОТРЕБИТЕЛЯ и СОФИЯНЕТ договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие, след съставяне на протокол, при 10 дневно писмено предизвестие, отправено от всяка една от страните.
8.4. Страните по договорa не носят отговорност за неизпълнението му при възникването на форсмажорни обстоятелства.
8.5. В случай на промяна, изменение и допълнение на ОУ, извършена по установения ред и при неприемане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на новите, изменените и допълнените ОУ, ПОТРЕБИТЕЛЯ може едностранно да прекрати договора. Прекратяването се извършва по общия ред. Прекратяването не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението за плащане на дължими към СОФИЯНЕТ суми за ползване на услуги.
8.6. За всички неупоменати в договора и в настоящите ОУ случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и действащото законодателство в Република България.
8.7. При възникване на обстоятелства, които не са регламентирани в договора или в настоящите ОУ и при възникване на спорове, страните решават взаимните проблеми в приятелски дух и с взаимни компромиси, а ако това е невъзможно, те се обръщат за разрешаване на спора към компетентните органи.
8.8. Страните могат да променят и допълват договора само при условията на писмено съгласие помежду им, което става неразделна част от договора.
8.9. Подписването на договора означава, че страните познават и приемат ОУ, валидни към момента на неговото подписване.
8.10. СОФИЯНЕТ има право да откаже включване на ПОТРЕБИТЕЛ както и да откаже сключване или подновяване на нов договор, ако прецени че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушавал настоящите ОУ при предишно ползване на услугите.
 
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
9.1. СОФИЯНЕТ не носи отговорност за влошено качество на услугите, дължащо се на неправомерни действия по МРЕЖАТА на трети лица. Подобни действия или нарушения се отстраняват от СОФИЯНЕТ.
9.2. Прекъсването на електрозахранването в някои участъци на МРЕЖАТА може да причини спиране на досъпа до МРЕЖАТА в район, където има електрически ток. В тези случаи СОФИЯНЕТ не може да носи отговорност за непрекъсваемост на захранването на мрежата. СОФИЯНЕТ е абонат на “Електроразпределение-Столично”, както и ПОТРЕБИТЕЛЯ по настоящия договор.
9.3. СОФИЯНЕТ не носи отговорност при повреди, възникнали в резултат от природни бедствия.
9.4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право дава предложения, да внася молби и жалби свързани с изпълнението на договора и/или работата на МРЕЖАТА. Предложенията, молбите и жалбите се подават в писмен вид и свободен текст в офиса на СОФИЯНЕТ.
СОФИЯНЕТ се задължава да разгледа и да се произнесе по внесените документи в срок от 5 работни дни, и да уведоми писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ за своето решение.
9.5. СОФИЯНЕТ може да променя ОУ по своя инициатива, по предложение на ПОТРЕБИТЕЛITE или при промяна на нормативната база. Променените ОУ се оповестяват на официалната Интернет страница на СОФИЯНЕТ, както и във всички локални офиси и/или каси. Направените промени се съгласуват с Комисията за Регулиране на Съобщенията.
 
10. ФОРС МАЖОР И ПРИЛОЖИМ ЗАКОН
10.1. Страните не носят отговорност, ако неизпълнението на задълженията им се дължи на непреодолима сила, освен ако преди настъпването й някоя от страните е изпаднала в забава.
10.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила уведомява незабавно другата страна за настъпването на възможните последици.
10.3. Непреодолимата сила не е основание за освобождаване от отговорност, ако в момента на настъпването й, страната е нарушила свое задължение по договора или е в забава.
10.4. При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.
нагоре
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИЯ ОПЕРАТОР

“ЕКОПЛАСТ ” ООД И АБОНАТИТЕ НА КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ НЕЯ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тези Общи условия регламентират взаимоотношенията между “ЕКОПЛАСТ” ЕООД в качеството му на далекосъобщителен оператор, наричан за краткост ОПЕРАТОР и потребителите на сигнал от кабелна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричани за краткост АБОНАТИ.
1.2. Тези Общи условия са разработени съгласно изискванията и в съответствие с разпоредбите на Закона за далекосъобщенията.
2. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ от ОПЕРАТОРА
2.1. ОПЕРАТОРЪТ притежава регистрация в КРС за осъществяване на обществени електронни съобщения – разпространение на радио и телевизионни програми и пренос на данни и достъп до интернет чрез кабелни мрежи
2.2. ОПЕРАТОРЪТ използва МРЕЖАТА за осъществяване на:
- далекосъобщителни дейности на свободен режим;
- далекосъобщителни дейности, подлежащи на общо лицензиране.
2.3. ОПЕРАТОРЪТ препредава програми на радио и телевизионни оператори, лицензирани или регистрирани по Закона за радио и телевизия (ЗРТ), както и на оператори, които не са под юрисдикцията на Република България, при условие, че програмите им са съобразени с изискванията на ЗРТ.
2.4. АБОНАТЪТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема срещу цена за присъединяване да извърши доставка на материали и елементи и да изгради за своя сметка абонатно отклонение до посочено място в имота на абоната и да активира заявените от абоната услуги срещу заплащане на месечен абонамент. Собствеността върху абонатното отклонение, разпределителни, преобразуващи и декодиращи устройства остава за ОПЕРАТОРА.
2.5. ОПЕРАТОРЪТ осигурява изграждането, поддържането и използването на МРЕЖАТА и качеството на услугите в съответствие с действащото законодателство и приложимите стандарти.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ на ОПЕРАТОРА
3.1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва минимален тримесечен срок, в който се запазва разпределението на програмите по честотните канали в МРЕЖАТА. Отделни радио- и телевизионни програми могат да бъдат сменяни в зависимост от техническите възможности и договорените срокове в договорите за права за препредаване.
3.2. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва срок за присъединяване на АБОНАТА в МРЕЖАТА, както следва:
- при наличие на техническа възможност – до 10 /десет/ работни дни от заявяването.
- при отсъствие на техническа възможност – условията за присъединяване се договарят според конкретната ситуация.
3.3. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигурява качествена и надеждна работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощие, седем дни в седмицата, освен при възникване на извънредни обстоятелства, в резултат на които МРЕЖАТА е претърпяла повреди.
3.4. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да започне работа по отстраняване на повредите незабавно след отпадане на причините, предизвикали повредите и да приведе МРЕЖАТА в състояние на нормална работа в следните срокове:
- за магистрална линия – до един работен ден;
- за субмагистрални и абонатни линии – до два работни дни.
Повреди по вина на АБОНАТИТЕ се отстраняват за тяхна сметка.
3.5. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да извършва редовни профилактични прегледи на МРЕЖАТА не по-рядко от веднъж на шест месеца. Когато профилактичният преглед налага достъп до имота на АБОНАТА, ОПЕРАТОРЪТ извършва предварително аудио-визуално уведомяване по служебен канал, като допълнителна информация или по друг подходящ начин /писмено или устно/ не по-късно от 48 часа преди планирания преглед.
3.6. ОПЕРАТОРЪТ може да поиска извънреден достъп до всички части на МРЕЖАТА с цел отстраняване на повреди във времето от 06.00 до 22.00 часа.
3.7. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва договорения с АБОНАТА срок за технически преглед и/или отстраняване на дефекти в абонатното отклонение в имота на абоната, съобщени по инициатива на АБОНАТА.
3.8. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури телефонен пост или друг начин за приемане на съобщения и жалби от АБОНАТИТЕ за дефекти и неизправности в МРЕЖАТА.
3.9. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да води отделна книга на постъпилите от страна на АБОНАТИТЕ обаждания и писмени молби, предложения, жалби и други. В нея се съхраняват отговорите и данни за взетите решения.
3.10. ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови предоставянето на услугите в предвидените в тези Общи условия случаи при груби нарушения от страна на АБОНАТА, както и при неизпълнение на поетите от АБОНАТА задължения.
3.11. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе всички необходими мерки за гарантиране тайната на далекосъобщенията, осъществявани чрез МРЕЖАТА и свързани с предоставяните услуги.
3.12. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира АБОНАТИТЕ, че в съответствие с изискванията на закона, предоставя МРЕЖАТА за използване от държавни органи за нуждите на националната сигурност, както и при стихийни бедствия и крупни производствени аварии.
3.13. ОПЕРАТОР има право да получи дължимите плащания за месечните абонаменти и извършените услуги.
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ на АБОНАТА
4.1. Да заплаща в срок всички дължими суми.
4.2. Да полага грижата на добър стопанин за абонатното отклонение и контакта, намиращи се в имота му и да не разрешава на трети лица да боравят с елементите на МРЕЖАТА.
4.3. Да не извършва сам каквито и да е промени в МРЕЖАТА, включително в абонатното отклонение и контакта, както и да не използва нестандартни и/или повредени и/или произведени в нефабрични условия крайни устройства.
4.4. Да не предоставя достъп на трети лица и да не разрешава промени в абонатното отклонение, включително да не разрешава трети лица да се присъединяват към МРЕЖАТА без знанието на ОПЕРАТОРА. Ако констатира такъв случай или в него се породи основателно съмнение за подобни действия, то той е длъжен да уведоми незабавно ОПЕРАТОРА.
4.5. При констатиране на извършени от АБОНАТА изменения в МРЕЖАТА или в абонатното отклонение на територията на имота или извън него, да заплати неустойка в размер на трикратния размер на месечния абонамент. При отказ да се плати неустойка ОПЕРАТОРЪТ е в правото си да прекрати едностранно подаването на сигнал.
4.6. Да уведомява ОПЕРАТОРА за констатирани аварии и повреди и да предоставя друга известна нему информация, имаща отношение към работата на МРЕЖАТА.
4.7. Да уведоми ОПЕРАТОРА тридесет дни предварително в случай, че:
- желае временно да бъде преустановено подаването на сигнал;
- желае да прекрати абонамента си и да бъде окончателно изключване от МРЕЖАТА.
4.8. Да предостави на ОПЕРАТОРА достъп до имота си за изграждане, поддръжка и отстраняване на аварии, профилактики или други действия по МРЕЖАТА в предварително съгласувано време.
4.9. Да информира в 14 дневен срок ОПЕРАТОРА за продажба на имота си, отдаването му под наем или преместване на абонамента в друг имот.
4.10. АБОНАТЪТ дава съгласието си да се ползват общи части на сградата, в която е разположен имота, включително и инфраструктурни съоръжения, с цел полагане на кабели, елементи и абонатни отклонения. АБОНАТЪТ урежда спорни въпроси със съсобствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка.
4.11. АБОНАТЪТ има право да бъде присъединен към МРЕЖАТА при условията и сроковете по тези общи условия.
4.12. За месеца на присъединяване/изключване АБОНАТЪТ има право да заплати месечният абонамент пропорционално на времето за ползване на услугата.
4.13. АБОНАТЪТ има право да заплати сума, пропорционално на абонамента в случай, че по вина на ОПЕРАТОРА не получава повече от 10 денонощия услуги.
5. НАЧИН и СРОКОВЕ за ПЛАЩАНЕ на УСЛУГИТЕ
5.1. ОПЕРАТОРЪТ определя с тарифа цените на далекосъобщителните услуги.
5.2. В процеса на изграждане на МРЕЖАТА, ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото, при възникване на определени обстоятелства и/или важни икономически и технологични причини, при рекламни кампании и по своя преценка, да предоставя едностранно, по изключение и временно отстъпки от цените за присъединяване и предлаганите далекосъобщителни услуги на определени групи абонати в обособени райони. Предоставените временно отстъпки не изменят определените с тарифата цени.
5.3. При подаване на заявление АБОНАТЪТ заплаща цената за присъединяване към МРЕЖАТА, както и цената за допълнителен брой абонатни отклонения и контакти.
5.4. Далекосъобщителни услуги, които не се остойностяват според обема на потреблението се заплащат от АБОНАТА ежемесечно до последния работен ден на месеца, предхождащ месеца за който се отнасят, чрез плащането на месечен абонамент.
5.5. При условие, че са изградени повече от един абонатни контакти на територията на имота на АБОНАТА, абонамента за всеки абонатен контакт след първия се определя в % от основният абонамент.
5.6. АБОНАТЪТ заплаща еднократно при заявяване определена цена, но не повече от 50% от абонамента, за временно спиране на подаването на сигнал и за възстановяването на сигнала след изтичане на заявения срок.
5.7. Ако взаимоотношенията между страните са били прекратени, независимо от причините за прекратяването и АБОНАТЪТ пожелае отново присъединяване към МРЕЖАТА, то това става при условията и цените за нов абонат.
5.8. АБОНАТЪТ заплаща пълната актуална цена за присъединяване към МРЕЖАТА при ново заявление за възстановяване на подаването на сигнал след едностранно прекратяване на взаимоотношенията от страна на ОПЕРАТОРА поради не плащане на дължими суми.
АБОНАТЪТ не се освобождава от задължението да плати неиздължени суми и неустойки за минал период.
6. РЕД за ИЗМЕНЕНИЕ на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. ОПЕРАТОРЪТ може да изменя тези Общи условия по реда на тяхното приемане.
7. РЕШАВАНЕ на СПОРОВЕ и ПРЕКРАТЯВАНЕ на ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
7.1. ОПЕРАТОРЪТ може да прекрати едностранно, без предизвестие подаването на сигнал, ако АБОНАТЪТ:
- не заплати в срок абонамента за един месец;
- не преустанови констатирани нарушения, за които е бил надлежно уведомен и поканен да прекрати нарушението.
7.2. В случай на промяна, изменение и допълнение на тези Общи условия, извършени по установения ред и не приемане от страна на АБОНАТА на новите, изменените и допълнените Общи условия, АБОНАТЪТ може едностранно да прекрати взаимоотношенията. Прекратяването се извършва по общия ред. Прекратяването не освобождава АБОНАТА от задължението за плащане на дължими към ОПЕРАТОРА суми.
7.3. Възникнали спорове между страните се решават чрез преговори, а ако това е невъзможно, всяка от тях има право да се обърне за разрешаване на спора от компетентния съд.
7.4. Взаимоотношенията между ОПЕРАТОРА и АБОНАТА се прекратяват с прекратяване на подаване на сигнал и изключване  от МРЕЖАТА при следните случаи:
- по взаимно съгласие на страните;
- с изтичане срока, ако е посочен в заявлението;
- с едностранно прекратяване на подаването на сигнал в предвидените в тези Общи условия случаи;
- с едномесечно писмено предизвестие от страна на АБОНАТА.
8. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за влошено качество на услугите, дължащо се на неправомерни действия по мрежата на трети лица. Подобни действия или нарушения се отстраняват от ОПЕРАТОРА със съдействието на АБОНАТИТЕ.
8.2. ОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и обезщетения за спиране предоставянето на услугите, дължащи се на причини, за които ОПЕРАТОРА не отговаря.
9. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН
9.1. При възникване на обстоятелства, които не са регламентирани в тези Общи условия и при тълкуването и прилагането им се прилага българското законодателство.
Тези Общи условия са приети със заповед на ОПЕРАТОРА от 01.08.2013 г.

нагоре
 
Софиянет 2004